Verenigingsplicht

Uitgangspunt

Almere ’81 heeft in haar beleidsplan een missie en een aantal doelstellingen geformuleerd. Eén van de uitgangspunten daarbij is dat leden een goede binding met de vereniging hebben en zich realiseren dat het lid zijn van een vereniging niet alleen rechten maar ook plichten met zich meebrengt. Almere ’81 kan niet zonder de bijdrage van enthousiaste vrijwilligers die bereid zijn zich in te zetten voor het algemeen belang van de vereniging.

Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om in principe alle leden te betrekken bij een dergelijke inzet voor de vereniging, echter op een minder vrijblijvende basis dan tot nu toe het geval was. Door e.e.a. te structureren en duidelijke afspraken te maken over ieders inzet voor de vereniging hoopt het bestuur meer inhoud te geven aan ons motto “A.V. Almere’81 dat ben jij!”

Het bestuur realiseert zich dat de term verenigingsplicht weerstand kan oproepen. Daarom willen we enerzijds onze leden de mogelijkheid geven hun verenigingsplicht af te kopen en anderzijds benadrukken dat e.e.a. pas goed van de grond komt en minder bezwarend is als iedereen zoveel mogelijk deelneemt aan het “vrijwilligerswerk” waaraan de vereniging behoefte heeft.

Wie?

De “verenigingsplicht” geldt voor alle leden met uitzondering van de ereleden. Jeugdleden t/m Junioren C kunnen zich laten vervangen door hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers.

Bijvoorbeeld door minimaal 2x per jaar als hulpouder te helpen tijdens wedstrijden.

Hoe vaak?

Leden kunnen gevraagd worden minimaal 2x per jaar werkzaamheden voor de vereniging te verrichten teneinde aan hun verenigingsplicht te voldoen. Jeugdleden t/m Junioren C kunnen minimaal 1x per jaar gevraagd worden zich voor de vereniging in te zetten.

Een actueel overzicht van de verenigingswerkzaamheden vindt je hier.

Afkopen verenigingsplicht

Wij realiseren ons dat er omstandigheden kunnen zijn waarin een lid niet in staat is vrijwilligerswerkzaamheden voor de vereniging te verrichten. Daarom bestaat er de mogelijkheid om vooraf aan te geven dat men de verenigingsplicht wil afkopen. Tijdens de jaarlijkse ALV aan het einde van het jaar wordt de begroting besproken en wordt naast de contributie ook de hoogte van de AVP besloten.

Een kwart van de jaarlijks verschuldigde afkoop van de verenigingsplicht wordt ieder kwartaal tezamen met de contributie geïnd. Als er in het kalenderjaar aan de verenigingsplicht wordt voldaan en dit is geregistreerd en door de coördinator van de activiteit bij de ledenadministratie kenbaar gemaakt, dan wordt in januari van het erop volgende jaar het in het jaar betaalde bedrag aan vrijwilligers bijdrage teruggestort of verrekend.

Vrijstelling

Bij leden van bestuur en commissies, die sowieso veel en gepland vrijwilligerswerk doen, wordt op voorhand de vrijwilligersbijdrage niet geïnd.

 

Over de club Overzicht