Gedragscode Vrijwilligers & VOG

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging /stichting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als atletiekvereniging Almere'81 voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd.

Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij:

 • Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren;
 • en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.);
 • en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen en door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is op <datum> vastgesteld door het voltallige bestuur van Atletiekvereniging van Almere '81.

Aannamebeleid

Voor iedere nieuwe trainer, kaderlid of bestuurslid volgen we dezelfde aanpak:

 1. referentiecheck
 2. aanvraag VOG
 3. vrijwilligerscontract met conformering gedragsregels en onderwerping tuchtrecht

Niet naleven gedragsregels

Het is lang niet altijd even duidelijk of gedragsregels worden overschreden. Belangrijk is dat we met elkaar over het onderwerp in gesprek blijven.

Het bestuur is uiteraard een goede ingang: bestuur@almere81.nl.

Soms ligt de situatie gevoelig en is contact met een onafhankelijk persoon voor een eerste contact wenselijker. Deze persoon, de vertrouwenscontactpersoon, is er bij de vereniging. Op dit moment is dat Simone Oomse: vcp@almere81.nl.

Aanvraag verklaring omtrent gedrag (VOG)

Almere '81 hecht een groot belang aan een veilig sportklimaat. De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, in ons geval het werken met minderjarigen en jongvolwassenen bij atletiekvereniging Almere '81. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Bij het aanvragen van een VOG wordt iemand gescreend op een aantal specifieke punten. Komt de vrijwilliger door de screening, dan ontvangt hij of zij een VOG. Door het aanvragen van een VOG kom je dus meer te weten over iemands verleden. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat je een voor ontucht veroordeelde jeugdtrainer aanstelt. Een VOG is een controlemiddel, maar kan ongewenst gedrag niet voorkomen!

Een (VOG) is één van de maatregelen die wij nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen onze club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij onze sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die bestuurslid is of in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, jong volwassenen en mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, willen wij laten zien dat wij de veiligheid van onze leden en onze vereniging serieus nemen.

Voor vrijwilligers van sportorganisaties (als dit vrijwilligersorganisaties zijn) is de VOG gratis.

VOG aanvragen

Het aanvragen van een gratis VOG is simpel en verloopt via onderstaande stappen.

1. VOG aanvragen

Almere '81 zet de aanvraag in gang en geeft daarbij het e-mailadres van de vrijwilliger mee.

2. VOG aanvraag invullen

Degene die gescreend wordt ontvangt op het opgegeven emailadres een link waar zij/hij kan inloggen met DigiD. Vervolgens vult zij/hij de gegevens aan en geeft akkoord. De screening wordt uitgevoerd. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan ligt de VOG binnen enkele dagen bij de vrijwilliger op de mat.

3. VOG tonen bij de vereniging

De vrijwilliger toont de VOG aan de secretaris, die op de VOG noteert “origineel gezien, datum, naam secretaris en verenigingsnaam”. Vervolgens legt hij/zij in een register vast wie dat hij/zij het origineel heeft gecontroleerd, op welke datum en of de medewerker met de VOG voldoet aan de eisen voor diens functie.

De VOG bevat privacy gevoelige informatie en daarom zal Almere '81 geen kopieën van de VOG's bewaren. Aangezien de VOG is aangevraagd voor en door de vereniging, is deze ook uitsluitend bruikbaar bij Almere '81. De aantekening die de secretaris erop zet bij controle, maakt deze niet ongeldig.

4. VOG en geldigheid

In principe is een VOG onbeperkt geldig. Almere '81 vraagt iedere 5 jaar voor de dan werkzame vrijwilligers een nieuwe VOG aan. Omstandigheden kunnen veranderen en door iedere 5 jaar een nieuwe VOG aan te vragen worden veranderende omstandigheden ook meegewogen.

Zie voor meer informatie www.justis.nl/producten/vog

Voorbeeld VOG