Contributie

Informatie contributie Almere81

Iedereen die net lid wordt, betaalt 17,50 inschrijfkosten.
Verder is voor ieder kwartaal contributie verschuldigd.

De contributie bestaat uit drie delen:
1. De inschrijving bij de Atletiek Unie
2. De contributie voor lidmaatschap van Atletiekvereniging Almere 81
3. De Afkoop Vrijwilligersplicht (AVP)

1. Afdracht Atletiek Unie

Alle leden van Almere 81 zijn verplicht ingeschreven bij de Atletiek Unie. Hiervoor is jaarlijks een bedrag verschuldigd. De hoogte van dit bedrag staat vermeld op de websites van Almere 81 en van de Atletiek Unie. Dit bedrag wordt gelijk met de contributie van het eerste kwartaal van het jaar gefactureerd (Q1). Bij nieuwe inschrijvingen tot 1 oktober is het volledige bedrag voor de Atletiek Unie verschuldigd. Bij nieuwe inschrijvingen van 1 oktober t/m 31 december hanteert de Atletiek Unie een korting van 75%  voor het lopende jaar. Deze bedragen worden door de Atletiek Unie bepaald, door Almere 81 gefactureerd en geincasseerd bij de leden en door de Atletiek Unie geincasseerd bij Almere 81 (ongeacht of het lid betaald heeft of niet, op basis van de gekoppelde gegevens van de ledenadministratie).


2. Contributie

Contributie voor het lidmaatschap van Almere 81 wordt per kwartaal gefactureerd. De hoogte van dit bedrag staat vermeld op de website van Almere 81. De kwartalen worden op de factuur vermeld als Q1 (1e kwartaal), Q2 (2e kwartaal), Q3 (3e kwartaal) en Q4 (4e kwartaal). Bij nieuwe inschrijvingen wordt de contributie voor het kwartaal waarin is ingeschreven naar rato van de tijd dat men in dat kwartaal lid is geweest, gerekend van de datum van inschrijving (over de proefperiode van 1 maand is dus ook contributie verschuldigd als men inderdaad lid is geworden). Bij een uitschrijving wordt geen geld gerestitueerd voor het lopende kwartaal. Bovendien moet minimaal 1 maand voor het einde van het lopende kwartaal worden opgezegd, omdat hierna ook de contributie voor het volgende kwartaal geheel verschuldigd is. Opzegging moet schriftelijk bij de voorzitter of bij de ledenadministratie. Opzegging kan men bewijzen doordat de ledenadministratie ( ledenadministratie@almere81.nl ) hiervan een bevestiging per email stuurt.

3. Afkoop Verenigingsplicht

De vereniging draait op de inzet van vrijwilligers.  Om leden te prikkelen vrijwilligerstaken binnen de vereniging op te pakken kent Almere '81 de afkoop verenigingsplicht (AVP). Zie verenigingsplicht voor meer informatie.
De AVP wordt altijd voor alle leden tezamen met de contributie geïnd. Leden welke aan hun verenigingsplicht hebben voldaan krijgen het bedrag het volgende jaar terugbetaald. Deze terugbetaling gebeurt aan het begin van het nieuwe verenigingsjaar (kwartaal 1).
Vrijwilligers die zich structureel inzetten en zich vooraf committeren aan inzet (bv. deelname in een commissie, bestuur, wedstrijdsecretariaat o.d.) krijgen vrijstelling van AVP.
Kijk eens op vrijwilligerstaken om te zien wat u kunt doen om de AVP terug te ontvangen.

De afkoop van de vrijwilligersplicht betreft een vast bedrag per jaar waarvan elk kwartaal 25% wordt gefactureerd. Als een lid twee dagen als vrijwilliger heeft geholpen (en dit bekend is bij het bestuur) op verzoek van de vereniging (dagelijks bestuur of bestuur van een commissie; hiervoor worden regelmatig oproepen gedaan), dan wordt het volledige jaarbedrag aan het eind van het eerste kwartaal of in het begin van het tweede kwartaal van het volgende jaar gerestitueerd. Voor nog twee dagen extra inzet als vrijwilliger kan een lid voor nog een extra gezinslid uit zijn eigen gezin (zelfde woonadres) de AVP terugverdienen.
Voor jeugdleden van pupil tot en met junior C geldt een minimale inzet van 1 maal per kalenderjaar, deze inzet dient door een ouder/verzorger te worden verricht.

Trainers zijn vrijgesteld van contributie en AVP. Dit wordt weergegeven als korting op de contributie op de factuur. Hierdoor blijft voor trainers alleen in het eerste kwartaal het bedrag over dat direct wordt afgedragen aan de Atletiek Unie.

Bijzondere lidmaatschappen

Voor Studenten/Talenten zijn speciale lidmaatschapsvormen beschikbaar.

Wedstrijdlicentie bij Almere '81, trainen elders.
Deze lidmaatschapsvorm is bedoeld voor:

studerende en buiten Almere wonende junioren/senioren; OF
talenten die uitblinken op één of meerdere atletiekonderdelen en door de Atletiek/Triathlon-bond uitgenodigd zijn om op regionaal/nationaal niveau te trainen

EN

die geen gebruik meer (kunnen) maken van de faciliteiten van de vereniging;
maar nog wel voor Almere '81 willen uitkomen tijdens wedstrijden.

Dit lidmaatschap wordt jaarlijks bij aanvang van een nieuw kalenderjaar volledig in rekening gebracht. Tussentijds afmelden geeft geen recht op restitutie.
In bovenstaande contributie-tabellen wordt deze categorie omschreven als "Wedstrijd - Baanatletiek Student/Talent (JR) cq (SR)".

Trainen bij Almere '81, wedstrijdlicentie elders.

Deze lidmaatschapsvorm is bedoeld voor studenten die:

wel gebruik willen blijven maken van de (trainings)faciliteiten van de vereniging;
bij een andere atletiekvereniging extra specialisatietrainingen volgen;
EN voor wedstrijden voor die andere vereniging willen uitkomen.

Dit lidmaatschap wordt per kwartaal in rekening gebracht.
In bovenstaande contributie-tabellen wordt deze categorie omschreven als "Recreant - Baanatletiek Student/Talent (JR) cq (SR)".

Voor meer informatie over deze lidmaatschapsvorm en de geldende voorwaarden, neem contact op met de penningmeester.

4. Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt eenmalig € 17,50.

Automatische incasso

Nieuwe leden worden alleen ingeschreven indien een machtiging tot incasso wordt afgegeven.

Leden die dat (nog) niet hebben gedaan of waarvan wij een onjuist rekening hebben doorgekregen, krijgen een kostentoeslag van € 5,00 per factuur. Ook bij structurele onterechte storneringen behoudt het bestuur zich het recht voor achteraf de incassotoeslag in rekening te brengen.

 

Downloads:

Over de club Overzicht