Over de club

Over Almere’81

Ons hoofddoel is het (doen) beoefenen van atletiek, in welke verschijningsvorm dan ook. Of je nu jong bent of oud... of je nu recreatief bezig wilt zijn, of juist heel prestatiegericht bent ingesteld... atletiekvereniging Almere’81 heeft misschien wel wat jij zoekt!

Atletiekvereniging Almere’81 is in 1981 opgericht en gevestigd op het Sportpark Fanny Blankers Koen in Almere. Almere’81 is op gebied van atletiek een vaste waarde in Almere. Een groot aantal jaren is er ook een succesvolle triathlonafdeling geweest. De vereniging kent ongeveer 500 leden.

Wij kunnen je helpen bij het verder ontwikkelen van je atletische gaven. Bij Almere’81 kun je baan- en wegatletiek beoefenen, dus bijvoorbeeld verspringen, kogelstoten, sprinten en langere afstanden hardlopen. Trainingen en wedstrijden vinden plaats onder begeleiding van deskundige en gemotiveerde (assistent)train(st)ers. Wanneer je je op een onderdeel verder wilt bekwamen, behoort meer specialistische begeleiding door een (assistent)train(st)er tot de mogelijkheden. Atletiekvereniging Almere’81 heeft voor iedereen een passende training.

Wedstrijden

De leden van Almere’81 nemen regelmatig deel aan wedstrijden in Nederland en soms daarbuiten. De wedstrijd is het moment om je eigen prestaties te meten met anderen. Naast het opdoen van een onvergetelijke ervaring, is het ook gezellig om met een groepje leden naar een wedstrijd te gaan. Bij almere’81 worden jaarlijks verschillende wedstrijden georganiseerd: natuurlijk de clubkampioenschappen en landelijk bekende evenementen zoals de Lenteloop en de Crosscup. Verder wordt er door verschillende teams meegedaan aan de competities voor de jeugd en volwassenen. Veel leden doen verder mee aan allerlei wedstrijden elders in het land.

Vrijwilligers zijn onmisbaar

Atletiekvereniging Almere’81 kan alleen bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers. Er zijn leuke taken voor vrijwilligers en je hoeft niet actief te sporten om vrijwilliger bij Almere’81 te zijn. Wij vragen ook van (groot)ouders van kinderen die lid zijn, dat zij periodiek hun bijdrage leveren. Bezit je bepaalde vaardigheden en/of kennis, en wil je weten hoe je die in kunt zetten bij Almere’81, laat het ons dan even weten!

Interesse gewekt?

Wil je meer weten over onze gezellige sportvereniging, kijk dan gerust rond op deze website, of neem contact met ons op.

Lees meer

Verenigingsplicht

Uitgangspunt

Almere ’81 heeft in haar beleidsplan een missie en een aantal doelstellingen geformuleerd. Eén van de uitgangspunten daarbij is dat leden een goede binding met de vereniging hebben en zich realiseren dat het lid zijn van een vereniging niet alleen rechten maar ook plichten met zich meebrengt. Almere ’81 kan niet zonder de bijdrage van enthousiaste vrijwilligers die bereid zijn zich in te zetten voor het algemeen belang van de vereniging.

Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om in principe alle leden te betrekken bij een dergelijke inzet voor de vereniging, echter op een minder vrijblijvende basis dan tot nu toe het geval was. Door e.e.a. te structureren en duidelijke afspraken te maken over ieders inzet voor de vereniging hoopt het bestuur meer inhoud te geven aan ons motto “A.V. Almere’81 dat ben jij!”

Het bestuur realiseert zich dat de term verenigingsplicht weerstand kan oproepen. Daarom willen we enerzijds onze leden de mogelijkheid geven hun verenigingsplicht af te kopen en anderzijds benadrukken dat e.e.a. pas goed van de grond komt en minder bezwarend is als iedereen zoveel mogelijk deelneemt aan het “vrijwilligerswerk” waaraan de vereniging behoefte heeft.

Wie?

De “verenigingsplicht” geldt voor alle leden met uitzondering van de ereleden. Jeugdleden t/m Junioren C kunnen zich laten vervangen door hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers.

Bijvoorbeeld door minimaal 2x per jaar als hulpouder te helpen tijdens wedstrijden.

Hoe vaak?

Leden kunnen gevraagd worden minimaal 2x per jaar werkzaamheden voor de vereniging te verrichten teneinde aan hun verenigingsplicht te voldoen. Jeugdleden t/m Junioren C kunnen minimaal 1x per jaar gevraagd worden zich voor de vereniging in te zetten.

Een actueel overzicht van de verenigingswerkzaamheden vindt je hier.

Afkopen verenigingsplicht

Wij realiseren ons dat er omstandigheden kunnen zijn waarin een lid niet in staat is vrijwilligerswerkzaamheden voor de vereniging te verrichten. Daarom bestaat er de mogelijkheid om vooraf aan te geven dat men de verenigingsplicht wil afkopen. Tijdens de jaarlijkse ALV aan het einde van het jaar wordt de begroting besproken en wordt naast de contributie ook de hoogte van de AVP besloten.

Een kwart van de jaarlijks verschuldigde afkoop van de verenigingsplicht wordt ieder kwartaal tezamen met de contributie geïnd. Als er in het kalenderjaar aan de verenigingsplicht wordt voldaan en dit is geregistreerd en door de coördinator van de activiteit bij de ledenadministratie kenbaar gemaakt, dan wordt in januari van het erop volgende jaar het in het jaar betaalde bedrag aan vrijwilligers bijdrage teruggestort of verrekend.

Vrijstelling

Bij leden van bestuur en commissies, die sowieso veel en gepland vrijwilligerswerk doen, wordt op voorhand de vrijwilligersbijdrage niet geïnd.

 

Vrijwilligerstaken

Leden kunnen hun voorkeur voor de door hen te verrichten werkzaamheden vooraf kenbaar maken en daarbij kiezen uit verschillende werkzaamheden. Voorbeelden zijn:

 • Kantinedienst
 • Assisteren bij wedstrijden
 • Werkzaamheden als jurylid
 • Deelname werk/klusjesdag
 • Schoonmaakwerkzaamheden
 • Assisteren bij organiseren en uitvoering van evenementen
 • Verzorgen van trainingen (niet op incidentele basis)
 • Vervullen van een functie in het bestuur van de vereniging
 • Actief deelnemen in één van de commissies van de vereniging

Jurywerk en Hulpouders

Geen wedstrijd zonder juryleden en hulpouders. Ook Almere '81 heeft voor de wedstrijd en met name voor de wedstrijden die we zelf organiseren deze vrijwilligers hard nodig.

Velen zien er tegenop, maar wie eenmaal weet wat er van hem of haar wordt verwacht, komt erachter dat het heel dankbaar werk is.

Maar er zijn meer voordelen:

 1. met tweemaal meehelpen bij een wedstrijd voldoe je aan de verenigingsplicht en ontvang je de afkoop het jaar erop terug;
 2. je helpt over het algemeen bij de onderdelen waar je kind aan meedoet; je staat vooraan en kan je kind van dichtbij zie hoe hij/zij het doet;

Natuurlijk zijn er regels. En om het makkelijker te maken zijn er juryinstructiekaarten voor de pupillenwedstrijden en videoclips met uitleg over de juniorenwedstrijden.

Pupillen

Junioren

Looponderdelen

Technische onderdelen (worp)

Technische onderdelen (sprong)

Looponderdelen

Technische onderdelen (worp)

Technische onderdelen (sprong)

 

 

 

Contributie

Informatie contributie Almere81

Iedereen die net lid wordt, betaalt 17,50 inschrijfkosten.
Verder is voor ieder kwartaal contributie verschuldigd.

De contributie bestaat uit drie delen:
1. De inschrijving bij de Atletiek Unie
2. De contributie voor lidmaatschap van Atletiekvereniging Almere 81
3. De Afkoop Vrijwilligersplicht (AVP)

1. Afdracht Atletiek Unie

Alle leden van Almere 81 zijn verplicht ingeschreven bij de Atletiek Unie. Hiervoor is jaarlijks een bedrag verschuldigd. De hoogte van dit bedrag staat vermeld op de websites van Almere 81 en van de Atletiek Unie. Dit bedrag wordt gelijk met de contributie van het eerste kwartaal van het jaar gefactureerd (Q1). Bij nieuwe inschrijvingen tot 1 oktober is het volledige bedrag voor de Atletiek Unie verschuldigd. Bij nieuwe inschrijvingen van 1 oktober t/m 31 december hanteert de Atletiek Unie een korting van 75%  voor het lopende jaar. Deze bedragen worden door de Atletiek Unie bepaald, door Almere 81 gefactureerd en geincasseerd bij de leden en door de Atletiek Unie geincasseerd bij Almere 81 (ongeacht of het lid betaald heeft of niet, op basis van de gekoppelde gegevens van de ledenadministratie).


2. Contributie

Contributie voor het lidmaatschap van Almere 81 wordt per kwartaal gefactureerd. De hoogte van dit bedrag staat vermeld op de website van Almere 81. De kwartalen worden op de factuur vermeld als Q1 (1e kwartaal), Q2 (2e kwartaal), Q3 (3e kwartaal) en Q4 (4e kwartaal). Bij nieuwe inschrijvingen wordt de contributie voor het kwartaal waarin is ingeschreven naar rato van de tijd dat men in dat kwartaal lid is geweest, gerekend van de datum van inschrijving (over de proefperiode van 1 maand is dus ook contributie verschuldigd als men inderdaad lid is geworden). Bij een uitschrijving wordt geen geld gerestitueerd voor het lopende kwartaal. Bovendien moet minimaal 1 maand voor het einde van het lopende kwartaal worden opgezegd, omdat hierna ook de contributie voor het volgende kwartaal geheel verschuldigd is. Opzegging moet schriftelijk bij de voorzitter of bij de ledenadministratie. Opzegging kan men bewijzen doordat de ledenadministratie ( ledenadministratie@almere81.nl ) hiervan een bevestiging per email stuurt.

3. Afkoop Verenigingsplicht

De vereniging draait op de inzet van vrijwilligers.  Om leden te prikkelen vrijwilligerstaken binnen de vereniging op te pakken kent Almere '81 de afkoop verenigingsplicht (AVP). Zie verenigingsplicht voor meer informatie.
De AVP wordt altijd voor alle leden tezamen met de contributie geïnd. Leden welke aan hun verenigingsplicht hebben voldaan krijgen het bedrag het volgende jaar terugbetaald. Deze terugbetaling gebeurt aan het begin van het nieuwe verenigingsjaar (kwartaal 1).
Vrijwilligers die zich structureel inzetten en zich vooraf committeren aan inzet (bv. deelname in een commissie, bestuur, wedstrijdsecretariaat o.d.) krijgen vrijstelling van AVP.
Kijk eens op vrijwilligerstaken om te zien wat u kunt doen om de AVP terug te ontvangen.

De afkoop van de vrijwilligersplicht betreft een vast bedrag per jaar waarvan elk kwartaal 25% wordt gefactureerd. Als een lid twee dagen als vrijwilliger heeft geholpen (en dit bekend is bij het bestuur) op verzoek van de vereniging (dagelijks bestuur of bestuur van een commissie; hiervoor worden regelmatig oproepen gedaan), dan wordt het volledige jaarbedrag aan het eind van het eerste kwartaal of in het begin van het tweede kwartaal van het volgende jaar gerestitueerd. Voor nog twee dagen extra inzet als vrijwilliger kan een lid voor nog een extra gezinslid uit zijn eigen gezin (zelfde woonadres) de AVP terugverdienen.
Voor jeugdleden van pupil tot en met junior C geldt een minimale inzet van 1 maal per kalenderjaar, deze inzet dient door een ouder/verzorger te worden verricht.

Trainers zijn vrijgesteld van contributie en AVP. Dit wordt weergegeven als korting op de contributie op de factuur. Hierdoor blijft voor trainers alleen in het eerste kwartaal het bedrag over dat direct wordt afgedragen aan de Atletiek Unie.

Bijzondere lidmaatschappen

Voor Studenten/Talenten zijn speciale lidmaatschapsvormen beschikbaar.

Wedstrijdlicentie bij Almere '81, trainen elders.
Deze lidmaatschapsvorm is bedoeld voor:

studerende en buiten Almere wonende junioren/senioren; OF
talenten die uitblinken op één of meerdere atletiekonderdelen en door de Atletiek/Triathlon-bond uitgenodigd zijn om op regionaal/nationaal niveau te trainen

EN

die geen gebruik meer (kunnen) maken van de faciliteiten van de vereniging;
maar nog wel voor Almere '81 willen uitkomen tijdens wedstrijden.

Dit lidmaatschap wordt jaarlijks bij aanvang van een nieuw kalenderjaar volledig in rekening gebracht. Tussentijds afmelden geeft geen recht op restitutie.
In bovenstaande contributie-tabellen wordt deze categorie omschreven als "Wedstrijd - Baanatletiek Student/Talent (JR) cq (SR)".

Trainen bij Almere '81, wedstrijdlicentie elders.

Deze lidmaatschapsvorm is bedoeld voor studenten die:

wel gebruik willen blijven maken van de (trainings)faciliteiten van de vereniging;
bij een andere atletiekvereniging extra specialisatietrainingen volgen;
EN voor wedstrijden voor die andere vereniging willen uitkomen.

Dit lidmaatschap wordt per kwartaal in rekening gebracht.
In bovenstaande contributie-tabellen wordt deze categorie omschreven als "Recreant - Baanatletiek Student/Talent (JR) cq (SR)".

Voor meer informatie over deze lidmaatschapsvorm en de geldende voorwaarden, neem contact op met de penningmeester.

4. Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt eenmalig € 17,50.

Automatische incasso

Nieuwe leden worden alleen ingeschreven indien een machtiging tot incasso wordt afgegeven.

Leden die dat (nog) niet hebben gedaan of waarvan wij een onjuist rekening hebben doorgekregen, krijgen een kostentoeslag van € 5,00 per factuur. Ook bij structurele onterechte storneringen behoudt het bestuur zich het recht voor achteraf de incassotoeslag in rekening te brengen.

 
Lees meer

Inschrijven

Duur van het lidmaatschap

Het lidmaatschap bij Almere '81 wordt zonder tegenbericht automatisch per kwartaal verlengd en kan per kwartaal opgezegd worden. Leden van onze vereniging worden - conform onze statuten - verplicht ingeschreven bij de Atletiekunie. Het lidmaatschap van de Atletiekunie wordt aangegaan voor de duur van een volledig kalenderjaar en wordt automatische verlengt. Hou bij opzegging rekening met de geldende opzegtermijn (zie Uitschrijven).

(Mensen kunnen contact opnemen met de ledenadministratie als het formulier niet naar behoren werkt.)

Proeflessen & facturatie

Om kennis te maken met de sport kunt u eerst 4 proeflessen volgen. Wilt u daarna mee blijven trainen, dan is inschrijven verplicht. U schrijft uzelf of uw zoon/dochter in met behulp van het onderstaande inschrijvingsformulier. De datum van versturen is tevens de datum van inschrijven. De ledenadministratie zal uw inschrijving verwerken en u een factuur sturen.

Heeft u nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot proeflessen? Wacht dan nog even met inschrijven.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere

Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere ondersteunt ouders/verzorgers financieel en maakt het dat hun kinderen mogelijk kunnen sporten bij een club zoals Atletiekvereniging Almere '81.

Aan de financiële ondersteuning zijn voorwaarden verbonden. Ga voor meer informatie naar: https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/

Duur van het lidmaatschap

Conform de regels van JSF Almere is het lidmaatschap telkens voor een jaar en eindigt - zonder tegenbericht - automatisch.

Stappen

 1. Bekijk of u in aanmerking komt voor financiële ondersteuning door JSF Almere.
 2. Bepaal of uw kind atletiek leuk vind. Eén of meerdere proeflessen (max. 4) zijn daarvoor een uitgelezen kans.
 3. Overtuigd? Vraag dan ondersteuning aan bij JSF via een intermediair (schoolbegeleider, arts of bewindvoerder). U kunt met het onderstaande formulier de contributie uitrekenen en aan uw intermediair verstrekken.
 4. Formulier Jeugdsportfonds (JSF) - Berekening Jaarcontributie 2017
 5. Heeft u van Jeugdsportfonds Almere goedkeuring gehad om uw kind in te schrijven? Schrijf uw kind dan in via dit formulier.
 6. Wij sturen na verwerking de factuur naar JSF.

 

Uitschrijven

U wilt uzelf of uw zoon/dochter uitschrijven en het lidmaatschap beëindigen? Jammer, maar dat hoort bij een vereniging. Natuurlijk willen we graag weten waarom.

Om het u zo makkelijk mogelijk te maken klikt u op één van de twee links:

 1. Uitschrijfformulier (eerst inloggen, alle gegevens bij de hand)
 2. Emailbericht (aan ledenadministratie)

(Mensen kunnen contact opnemen met de ledenadministratie als het formulier niet naar behoren werkt.)

Uiteraard stuurt de ledenadministratie u een email waarin wij uw opzegging bevestigen en per wanneer.

Opzegtermijnen

Opzeggen van het lidmaatschap kan per kwartaal en moet schriftelijk worden gedaan - bij voorkeur per email via bovenstaande link. De opzegtermijn is minimaal één volle kalendermaand voor het einde van het lopend kwartaal, met uitzondering van opzegging per einde kalender. Deze dient i.v.m. tijdige stopzetting van de jaarlicentie bij de Atletiekunie voor 15 november bij ons zijn ingediend. Hou dus de volgende data aan:

Einddatum

lidmaatschap

Opzeggen

voor

31/12

1/12

31/03

1/3

30/06

1/6

30/09

1/9

De ontvangstbevestiging is uw bewijs dat u tijdig heeft opgezegd. Het gebruik van de bovenstaande link is voor u het snelst en het meest betrouwbaar.

LET OP

Volgens het consumentenrecht geldt voor abonnementen één maand opzegtermijn en dus ook betaling van deze laatste maand: de zogenaamde wet Van Dam. Deze wet is echter niet van toepassing op verenigingen; daarvoor geldt het verenigingsrecht. Zie: https://www.consuwijzer.nl/thema/abonnement-contract-opzeggen-en-stilzwijgende-verlenging. Bij niet tijdige opzegging geldt dat het lidmaatschap een kwartaal langer duurt en dat dat in rekening zal worden gebracht.

Openstaande facturen

Mochten er nog openstaande facturen zijn of nog niet gefactureerde eigen bijdragen, zoals kosten voor deelname aan wedstrijden, dan kunnen wij u na afloop van uw lidmaatschap nog een herinnering of een factuur sturen.

locatie Almere '81

Contact

Telefoon

036 - 53 25 101 (Kantine)

Overdag is over het algemeen niemand aanwezig. Wij adviseren u om te bellen in de avonduren of u kunt gerust een mail sturen voor het zekere.

 

Email

Heeft u vragen? Stuur dan een mail aan één van de onderstaande clubfunctionarissen. Zij proberen u zo snel mogelijk te woord te staan.

Dagelijks bestuur

Onderwerpen: beleid, incasso, klachten, sponsoring, algemene vragen, e.d.

 

Email-adres

Naam

Voorzitter

voorzitter@almere81.nl

ovb

Secretaris

secretariaat@almere81.nl

Esther Hagelaar

Penningmeester

penningmeester@almere81.nl

Coen Peters   

Vertrouwenspersoon   

vcp@almere81.nl

Marijenne van den Berg

 

Trainerscoördinatoren

Onderwerpen: proeflessen, trainingstijden, kleding, wedstrijden, e.d.

 

Email-adres

Naam

Coördinator Pupillen

tc-pup@almere81.nl

Desiree Schaapherder

Coördinator Junioren

tc-jun@almere81.nl

Sander van Tuijl

Coördinator Senioren

tc-sen@almere81.nl

Marco van Drunen

Coördinator G-Atletiek

tc-gatl@almere81.nl

Alie Boorsma

 

Ledenadministratie

Onderwerpen: contributie, wachtlijsten, inschrijven, wijzigen gegevens, nummer Atletiekunie, e.d.

 

Email-adres

Naam

Ledenadministratie

ledenadministratie@almere81.nl

Hans Dijkerman

Vragen contributie-inning,
vergoedingen, declaraties

penningmeester@almere81.nl

Coen Peters

Beheer en materiaal

materiaal-beheer@almere81.nl 

Roel Heijmering

 

Wedstrijdsecretariaat

Onderwerpen: groepsinschrijvingen via de club, aan/afmelden evenementen Almere '81, e.d.

 

Email-adres

Naam

Wedstrijd-organisatie-commissie

woc@almere81.nl 

Sanne van Drunen

Hans Dijkerman

Wedstrijdsecretariaat

wedsec@almere81.nl

Danielle van Drunen

Clubrecords

webmaster@almere81.nl

Outdoor: Sander van Tuijl
Wegatletiek: Bas Lacroix

Promotie

Onderwerpen: aanbiedingen, sponsoring, interessante wedstrijden en evenementen, e.d.

 

Email-adres

Naam

Communicatie-commissie

communicatie@almere81.nl

Estrella van Lierop (Social media, website, emailing)

Bestuur

Bij AV Almere '81 zijn circa 500 leden verenigd om de atletieksport in allerlei vormen te beoefenen. Het bestuur zorgt daarbij voor de leiding en laat zich bijstaan door een aantal commissies. Het bestuursbeleid wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) besproken. Hierbij komt ook het financieel beheer, de samenstelling van het bestuur en de benoeming van de commissie aan de orde. Het Bestuur wordt gekozen uit de leden. De algemene ledenvergadering vindt plaats in het voorjaar. Hierbij zijn alle AV Almere '81 van harte welkom.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en de penningmeester.

Lees meer

Commissies

De verschillende commissies van Almere '81 zorgen ervoor dat alles binnen de vereniging in goede banen wordt geleiden en soepel verloopt. Dit alles wordt gedaan door vrijwilligers: enthousiaste ouders die in hun vrije tijd de vereniging, waar zij zelf of hun kinderen sporten, ondersteunen.

De vereniging kent de volgende commissies:

 • Activiteiten
 • Beheer
 • G-Atletiek
 • Jeugd
 • Jury
 • Kantine
 • Redactie
 • Sponsor
 • Webredactie
 • Wedstrijd

 

Commissies

Functie

Naam

Email

G Atletiek

Alie Boorsma

g-atletiek@almere81.nl

Jeugdcommissie

Desirée Schaapherder

Sabine Schaapherder

jeugdcommissie@almere81.nl

Lenteloop

Thom Bogaard

Mark Hafkenscheid

Ina Kamphuis

Denis Lensen

Gert-Jan Roozeboom

lenteloop@almere81.nl

Kantine

Anne Schaapherder

 

Webredactie / communicatie-commissie

Estrella Van Lierop (algemeen)

Jan Ligthart (webmaster/Facebook)

Cindy Weber - Roerdinkholder (algemeen/Facebook)

Iraida Groenewoud (Twitter @Almere81 / Instagram avalmere81)

Evert Woutersen (huisfotograaf)

webmaster@almere81.nl

Algemeen contactadres:

communicatie@almere81.nl

Wedstrijdcommissie / -secretariaat

Daniëlle van Drunen

Ivanka Rosenboom

Richard Weber

Paul de Ruijter

wedsec@almere81.nl

Vacatures

Een atletiekvereniging als Almere '81 kan onmogelijk functioneren zonder de inzet van haar leden. Op dit moment is er een tekort aan vrijwilligers en moeten te veel taken door te weinig schouders gedragen worden. Daarom zijn wij naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

In bijna alle geledingen van de vereniging is ruimte voor enthousiaste ouders en/of leden, die hun kennis en ervaring met enthousiasme willen inbrengen.

Niet alleen leuk, maar je voldoet daarmee ook aan de verenigingsplicht.

Training nodig?

Voor sommige functies als jurylid en trainer is training nodig. Uiteraard neemt Almere '81 de kosten voor haar rekening.

Sponsoring

Sponsoring bij Almere '81

Almere '81 is financieel gezond, maar inkomsten uit sponsoring helpt onze vereniging verder te professionaliseren en de mogelijkheden om onze sport te beoefenen verder uit te breiden. Meer en beter materiaal, het opleiden van (assistent)train(st)ers, het organiseren van wedstrijden, het organiseren van recreatieve evenementen... Er zijn voldoende zaken om extra geld aan te besteden.

We zijn een vereniging met een redelijke omvang. Misschien kennen jullie bedrijven die ons zouden willen ondersteunen. Breng ze in contact met de sponsorcommissie. Stuur bijvoorbeeld een mailtje naar sponsoring@almere81.nl of spreek Ronald Voogd aan.

De sponsors zelf worden uiteraard ook vermeld in op onze site. Klik op de logo’s rechts en kijk op de website van de sponsor wat ze te bieden hebben.

Tot slot wellicht een overbodige oproep, maar…

Denk aan onze sponsors, zij denken ook aan ons!

Aanmelden als nieuwe trainer

U heeft contact gehad met één van onze trainercoördinatoren en afgesproken dat u één van de groepen kunt gaan trainen.

En u bent nog niet eerder lid (of bestuur/trainer/commissielid) geweest van Almere '81.

In dat geval hebben we nog enkele gegevens van u nodig om u aan te melden bij de Atletiekunie, contact met u te kunnen onderhouden en administratief alles soepel te laten verlopen.

Wilt u het onderstaande formulier invullen?

Huur atletiekbaan

De atletiekbaan van Almere '81 is beschikbaar voor atletiekgerelateerde sportevenementen.

Almere '81 regelt zelf de verhuur van de atletiek. U hoeft dit dus niet te regelen via het Sportbedrijf van Gemeente Almere.

De baan reserveren is eenvoudig. Ga naar onze minisite http://baanhuur.almere81.nl en login met de verstrekte accountgegevens. Selecteer een datum en tijdstip. Als de baan beschikbaar is kunt u een reservering boeken. De reservering is pas definitief nadat wij uw aanvraag hebben goedgekeurd. U ontvangt daarvan bericht.

Nog geen account? Die kunt u zelf aanmaken. Hoewel u direct reservering kunt doen, zullen wij uw reserveringen pas goedkeuren, nadat uw account is gecontroleerd. Maak een account daarom tijdig aan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Voorwaarden

Aan de huur zijn enkele spelregels verbonden.

 • reserveringen worden toegekend obv het principe 'first come first served'
 • reserveringen kunnen uitsluitend via de site worden gedaan
 • de huurprijs bedraagt € 37,50 per uur
 • de huur wordt tweemaal per jaar gefactureerd over de afgelopen 6 maanden: begin juli en eind december
 • een reservering kan tot een week vooraf kosteloos worden geannuleerd
 • later annuleren = 100% betalen, behoudens overmacht en weersomstandigheden, dit ter beoordeling van Almere '81
 • een no-show (niet komen opdagen) betekent een boete van € 70

Tot slot nog enkele tips om iedereen zoveel mogelijk sportplezier te gunnen.

 • reserveer niet overmatig
 • vervalt een datum, laat de reservering zo snel mogelijk vervallen
 • reserveer de tijd die je nodig hebt, inclusief opbouwen/opruimen
 • het systeem houdt rekening met enige tijd tussen twee reserveringen
 • denk aan de eigen verzekering: Almere '81 is niet verantwoordelijk nog aansprakelijk

Namens het hele team wensen wij u veel sportplezier.

Bestuur Almere '81

Pupillen

Dit is de jongste groep atleten variërend van 6 jaar tot aan hun 11e of 12e jaar. De onderverdeling hierbinnen wordt vastgesteld aan de hand van het jaar waarop de atleetjes een bepaalde leeftijd zullen bereiken:

 • Minipupillen: het (kalender)jaar waarin ze 7 worden;
 • C-pupillen: het (kalender)jaar waarin ze 8 worden;
 • B-pupillen: het (kalender)jaar waarin ze 9 worden;
 • A1-pupillen: het (kalender)jaar waarin ze 10 worden;
 • A2-pupillen: het (kalender)jaar waarin ze 11 worden.

Ze zijn dus twee jaar A-pupil. Overigens worden zowel in de trainingen als tijdens de wedstrijden de eerstejaars A-pupillen en de tweedejaars A-pupillen eigenlijk altijd nog als aparte categorieën gezien.

De overgang van de ene categorie naar de volgende loopt in Nederland niet gelijk met de kalenderjaren. In verband met de crosswedstrijden in de wintermaanden heeft de Atletiekunie ervoor gekozen om deze overgang per 1 november voorafgaande aan het betreffende jaar plaats te laten vinden. (Dit geldt met uitzondering van de Masters voor alle categorieën.)

De trainingen

Er wordt door de pupillen in principe tweemaal per week getraind onder begeleiding van gediplomeerde trainers, eventueel bijgestaan door één of meer hulpouders. In deze trainingen zullen op een speelse wijze de verschillende atletiekonderdelen, die ook tijdens de wedstrijden op het programma staan, aan de orde komen. Dit zijn de sprint, het ver- en hoogspringen, kogelstoten, balwerpen en de "lange afstand". Hoe ouder de atleetjes worden, hoe gerichter de trainingen zullen worden, maar het spelelement zal toch veelal aanwezig blijven. Ook zullen er, zeker bij de A-pupillen, langzaamaan wat onderdelen aan bod komen die vanaf de juniorenwedstrijden op het programma verschijnen.

 

De wedstrijden

In het zomerseizoen staan de competitiewedstrijden centraal. Er worden wel wat extra wedstrijden voor pupillen georganiseerd in de regio, maar dit zijn er nog niet zo veel. Tijdens de competitiewedstrijden wordt er door de hele ploeg eenzelfde programma afgewerkt van drie onderdelen, een estafette en een "lange afstand". De spring- en werponderdelen verschillen per wedstrijd.

In het winterseizoen zijn er voor de pupillen in de regio een aantal indoorwedstrijden te doen (met name in Utrecht). Dit zijn echt individuele wedstrijden (dus geen ploegenwedstrijd), maar dat neemt niet weg dat het natuurlijk het leukst is als er zoveel mogelijk van de groep meedoen. Daarnaast is er in de wintermaanden ook de mogelijkheid om aan crosswedstrijden deel te nemen. Dit zijn ("lange afstand") loopwedstrijden dwars door de bossen of over het strand en dergelijke.

De trainers kunnen altijd meer informatie verstrekken.

Junioren D

Dit is de jongste juniorengroep. Net zoals bij de A-pupillen beslaat deze categorie twee jaren. Atleten vallen binnen deze leeftijdscategorie in het (kalender)jaar waarin ze 12 of 13 worden (preciezer gezegd: vanaf 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarin ze 12 worden tot aan 31 oktober in het kalenderjaar waarin ze 13 worden).

In de praktijk zal er tijdens de wedstrijden nog veelal ondescheid gemaakt worden tussen de eerstejaars D-junioren en de tweedejaars D-junioren. Tijdens de trainingen wordt dit onderscheid echter niet meer gemaakt.

Er zijn een behoorlijk aantal 'nieuwe' onderdelen voor de D-junioren: hordenlopen, discuswerpen, speerwerpen, 1000m hindernis en soms worden er zelfs al polsstokhoogspringwedstrijden voor D-junioren georganiseerd.

De trainingen

Er wordt ook door de D-junioren in principe tweemaal per week getraind onder begeleiding van gediplomeerde trainers, eventueel bijgestaan door één of meer hulpouders. In deze trainingen zal het spelelement meer en meer naar de achtergrond verdwijnen en zullen de trainingen veelal specifieker gericht zijn op de atletiekonderdelen. Dit betekent natuurlijk niet dat er helemaal geen ruimte meer zal zijn voor af en toe een spel.

Naast de twee reguliere trainingen probeert de vereniging een extra training aan te bieden, waarin gemotiveerde en meer wedstrijd gerichte atleten de mogelijkheid geboden wordt om een specifiek onderdeel wat extra aandacht te bieden. Deze trainingen zijn in principe op uitnodiging van de trainers, waarbij de prestaties niet direct de doorslag geven, maar meer de motivatie en de mogelijkheden van de atleten.

De wedstrijden

In het zomerseizoen nemen de competitiewedstrijden nog altijd wel een centrale plek in, maar er zijn daarnaast nog veel meer wedstrijden te doen in de regio. De competitiewedstrijden (verplicht voor alle D-junioren) zijn wel volledig anders van opzet: niet langer doet iedereen dezelfde onderdelen, maar er wordt nu één of meerdere ploegen gevormd, waarbij iedere atleet maximaal drie onderdelen mag doen en er per onderdeel maximaal twee of drie atleten per ploeg mogen worden opgesteld. Dit betekent over het algemeen een heel gepuzzel voor de trainers om een zo goed mogelijke ploeg samen te stellen, zeker als ze daarbij ook zoveel mogelijk rekening proberen te houden met de persoonlijke wensen van de atleten (overigens wordt er bij de competitie dan weer geen onderscheid gemaakt tussen eerste- en tweedejaars). Bij de overige wedstrijden kunnen de atleten zelf kiezen aan welke onderdelen ze mee willen doen en er zijn vanaf de D-junioren ook meerkampwedstrijden (hierbij worden in twee dagen bijna alle onderdelen afgewerkt).

In het winterseizoen zijn er ook voor de junioren indoorwedstrijden te doen. Daarnaast blijven de wintermaanden ook de periode om elkaar in de crosswedstrijden uit te dagen om te zien wie de beste is op de langere afstanden.

De trainers kunnen altijd meer informatie verstrekken.

Junioren C/B/A

Dit zijn de overige juniorengroepen. Net zoals bij de D-junioren beslaan deze categorie twee jaren. Atleten vallen binnen de leeftijdscategorie in het (kalender)jaar waarin ze:

 • 14 of 15 worden (Junioren C);
 • 16 of 17 worden (Junioren B);
 • 18 of 19 worden (Junioren A).

Eigenlijk is het preciezer: vanaf 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarin ze de laagste leeftijd bereiken tot aan 31 oktober van het kalenderjaar waarin ze hoogste leeftijd bereiken.

Er wordt tijdens wedstrijden vrijwel geen onderscheid meer gemaakt tussen de eerstejaars en de tweedejaars junioren. Dit betekent dat ze het ene jaar zullen moeten opboksen tegen atleten die een jaar ouder zijn, maar dat ze het volgende jaar dan zullen moeten oppassen dat ze niet ingehaald worden door atleten die een jaar jonger zijn.

Er komen in de loop der jaren weer een aantal 'nieuwe' onderdelen bij: de lange hordennummers, kogelslingeren, hinkstapspringen, Steeple Chase en lange sprintonderdelen en verschillende (midden-)lange afstandonderdelen.

De trainingen

Door deze groep wordt in principe minimaal twee keer per week getraind onder begeleiding van gediplomeerde trainers. Langzaamaan zullen de meeste atleten zich steeds meer willen gaan "specialiseren" op één of slechts een paar onderdelen. Een enkeling zal juist de veelzijdigheid van de meerkamp het leukst blijven vinden.Er zal steeds specifieker getraind worden, waarbij ook bijvoorbeeld krachttrainingen langzaam onderdeel kunnen gaan uitmaken van het trainingsprogramma.

De wedstrijden

In het zomerseizoen zijn er zowel competitiewedstrijden als individuele wedstrijden te doen. De C-junioren werken hun competitiewedstrijden nog tegelijkertijd af met de D-junioren (en ook hiervoor geldt nog dat deze verplicht is); de competitiewedstrijden van de B- en de A-junioren staan volledig los, maar de opzet blijft grotendeels gelijk: iedere atleet mag aan een beperkt aantal onderdelen deelnemen en er mogen per onderdeel maar een beperkt aantal atleten opgesteld worden.

In het winterseizoen zijn er ook voor de junioren legio indoorwedstrijden te doen. Ook de crosswedstrijden zijn een prima mogelijkheid om de wintermaanden door te komen voor de atleten op de langere afstanden.

Vanaf de junioren B en ouder worden ook pas officiële Nederlandse Kampioenschappen georganiseerd. Voor jongere atleten bestaan er wel nationale wedstrijden, maar dit zijn geen officiële NK's (hetzelfde geldt overigens voor Nederlandse Records ... )

De trainers kunnen altijd meer informatie verstrekken.

Senioren en Masters

Senior ben je als atleet vanaf 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarin je 20 wordt, tot aan de verjaardag waarop je 35 wordt. Vanaf dat moment ga je door het (atletiek)leven als Master. De Masters worden vervolgens weer ingedeeld in categorieën die elk vijf jaren beslaan: M1 (35 t/m. 39); M2 (40 t/m. 44); etc.

De trainingen

Door deze groep wordt in principe minimaal twee keer per week getraind onder begeleiding van gediplomeerde trainers. De meeste atleten zullen nog slechts een paar onderdelen beoefenen, terwijl ook hier een enkeling de veelzijdigheid van de meerkamp zal blijven zoeken.

Bij Almere '81 trainen de oudere junioren en de senioren samen.

De wedstrijden

In het zomerseizoen zijn er zowel competitiewedstrijden als individuele wedstrijden te doen. In het winterseizoen zijn er legio indoorwedstrijden en crosswedstrijden.

Er bestaan wat internationale toernooien voor zogenaamde neo-senioren. Dit zijn atleten van 20, 21 en 22 jaar. Nationaal zijn hier geen aparte wedstrijden voor. De internationale toernooien voor Masters staan in principe open voor individuele inschrijving. Mocht je dus ooit een internationaal toernooi willen doen: vanaf 35 jaar is dat voor iedereen mogelijk!

De trainers kunnen altijd meer informatie verstrekken.

G-Atletiek

In 2010 is Almere' 81 gestart met een groep atleten met een beperking.  Onder deskundige leiding van 6 trainers wordt er elke vrijdagavond getraind.  Om 19.00 uur verzamelen we op de atletiekbaan en om 19.15 uur gaan we van start met de training en duurt 1 uur.  De G-atleten doen alle disciplines van de atletiek, zoals hardlopen, verspringen, hoogspringen, kogelstoten etc., ieder naar eigen kunnen en eigen niveau. Plezier staat voorop bij de G-atleten. Momenteel bestaat de groep uit 22 atleten, in de leeftijd van 9 tot 19 jaar. Er wordt altijd buiten getraind.
EvenementenVoor de G-atleten wordt regelmatig iets georganiseerd.
In mei wordt er een familiedag gehouden. Ouders en G-atleten gaan gezamenlijk diverse atletiekonderdelen oefenen en na afloop is er tijd voor een hapje en een drankje.
In oktober worden de clubkampioenschappen georganiseerd en ook daar doen de de G-atleten aan mee.
Een aantal G-atleten doet mee aan Crosscup Almere. De cross wordt elke winter georganiseerd in de bossen rondom Almere. De G-atleten lopen de afstand van 2 en 4 km.
In maart is het vaste prik, dan doet de groep mee aan de Lenteloop. Dit jaar gaan, voor de 1ste keer, 4 atleten 1 km lopen, de meeste atleten lopen 2,5 km en 2 atleten gaan dit jaar 10 km lopen. 1 atleet loopt de 5 km.
RacerunningSinds 2018 bestaat er de kans om te racerunnen.
Een RaceRunner is een soort driewielfiets zonder pedalen en met een borststeun. Kinderen kunnen zich hiermee voortbewegen door te lopen of te rennen.
Voor wie is Racerunning geschikt?
De RaceRunninggroep is bij  Almere'81 een onderdeel van de G atletiek. Racerunning  is geschikt voor kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking (zoals bv. cerebrale parese, spina bifida of bepaalde syndromen), die in het dagelijks leven moeite hebben met zelfstandig lopen en rennen en/of  een rolstoel of rollator gebruiken voor hun mobiliteit. Almere'81 beschikt over 5 racerunners in diverse maten.
Wanneer trainen we?
De training is woensdagmiddag tussen 15.30 uur en 16.30 uur op de atletiekbaan van Almere' 81. Tijdens de trainingen wordt gewerkt aan conditie, snelheid, kracht en behendigheid.
Wedstrijden en evenementen
Met de RaceRunninggroep doen we mee aan de reguliere clubactiviteiten, zoals de clubkampioenschappen,.
Meer weten?Wil je weten of atletiek of racerunning iets voor jou is? Kom gerust een keer kijken of doe vrijblijvend mee.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een email naar agboorsma@hotmail.com. Of bel 06-31305989.

Running - recreanten

Almere'81 heeft wedstrijdlopers maar ook een grote groep recreant lopers.
 
Bij de recreant groepen loop je voor het plezier en hierbij is de prestatie minder belangrijk.
Er is ook een grote groep recreanten waarbij de prestatie wel telt, deze groep neemt regelmatig deel aan wedstrijden.
Daarom zijn onze recreantengroepen verdeeld naar niveau en ambitie.

Een beginnend loper die traint voor zijn of haar eerste 5 km, zal dus niet in dezelfde groep trainen als iemand die al jaren traint en toewerkt naar de marathon.

Alleen bij de duurloop en cross-trainingen op zaterdag lopen alle niveaus tezamen, maar wordt door de begeleidende trainers opgelet dat niemand boven zijn of haar macht loopt.

Triathlon

Almere is de nummer één triathlonstad van Nederland. Begin september is er altijd de bekende Challenge Almere triathlon (vroeger Holland triathlon), één van de oudste triathlons in de wereld.

Hou je van hardlopen en vind je zwemmen en fietsen ook leuk? Dan is triathlon iets voor jou! Voor alle leeftijden en op alle niveaus, topper of beginner, zijn er triathlons met lange, maar ook met korte afstanden. Ook in Almere! Kijk bijvoorbeeld op de website www.atcalmere.nl van het Almeers Triathlon Circuit naar de komende wedstrijden in Almere.

Triathlon Vereniging Almere

Almere’81 heeft geen eigen triathlongroep, maar werkt wel samen met Triathlon Vereniging Almere (TVA), de oudste en één van de grootste triathlonverenigingen in Nederland. Zo worden de looptrainingen voor de jeugd en senioren voor een deel op de atletiekbaan van Almere’81 gehouden. En is ons trainingscomplex ook de thuisbasis van het Regionaal Topsport Centrum Triathlon.

Meer informatie over TVA is te vinden op de website van TVA www.tvalmere.nl